Työajan jakautuminen

Kirkkohallituksen henkilökunnan säännöllinen vuosityöaika oli 661 360 tuntia ajalla 1.1.–31.12.2017 (735 526 tuntia vuonna 2016) ja tekemätön vuosityöaika 159 874 tuntia (195 998 tuntia vuonna 2016). Tekemätön vuosityöaika sisältää suurimpana ryhmänä vuosilomat, perhevapaat ja muut palkalliset ja palkattomat vapaat, sairauspoissaolot, tapaturmat, koulutus- ja opintovapaan poissaolot. Tekemättömän vuosityöajan suhteellinen osuus (24 %) oli edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt (18 %).

Kirkkohallituksessa on perinteisesti tehty runsaasti lisä- ja ylitöitä. Vuoden 2017 aikana ylitöitä tehtiin yhteensä 5 886 tuntia, mikä on 0,9 % säännölliseen vuosityöaikaan suhteutettuna. Suhdeluku kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Lisä- ja ylityötä tehtiin 11 % enemmän ja näin ollen ylityökustannukset kasvoivat 10,5 % edellisvuoteen verrattuna. Ongelmana lisä- ja ylityön tekemisessä on, etteivät ne jakaudu tasaisesti koko henkilöstön kesken. Asiantuntija- ja esimiestyöhön kuuluu Kirkkohallituksessa paljon kokouksia, neuvotteluja ja verkostopalavereita, usein työpaikan ja työajan ulkopuolella, mikä lisää ylityön tarvetta. Lisääntynyt ylityötarve puolestaan lisää työn henkistä ja fyysistä kuormittavuutta. Kokoustamiseen ja matkustamiseen käytettävää aikaa sekä lisä- ja ylityön tekemistä on pyritty vähentämään esim. videokokousten avulla sekä lisäämällä etätyömahdollisuuksia.

Etätyön tekeminen onkin yleistynyt. Osittaista etätyötä (1-2 päivä viikossa) teki 27 henkilöä. Satunnaisia etätyöpäiviä henkilökunnalla oli kertomusvuonna 969 päivää (1004 päivää v. 2016) ja niitä teki 116 työntekijää (74 työntekijää v. 2016). Satunnaisia etätyöpäiviä tehneistä 73 oli naisia ja 43 miehiä. Etätyöpäivistä naiset tekivät 548 päivää ja miehet 421 päivää.