Työterveyshuolto

Kirkkohallituksen työterveyshuollon yhteistyökumppani oli Helsingissä, Järvenpäässä, Turussa ja Tampereella Lääkärikeskus Aava Oy, Oulussa Lääkäritalo Caritas Oy/Pihlajalinna, Porvoossa Porvoon Lääkärikeskus ja Seinäjoella Terveystalo Oy (Lääkärikeskus Aavan verkostokumppanit). Vuoden aikana suoritettiin työterveyshuollon kilpailutus.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti on kertomusvuonna maksettu työterveyshuoltoon oikeutetuille työntekijöille yleislääkäritasoinen avosairaanhoito tarvittavine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen, uusien työntekijöiden työhöntulotarkastukset sekä ikäryhmätarkastukset. Työnantaja korvasi lisäksi nimettyjen työterveyslääkärien lähetteellä erikoislääkärin konsultaation työkyvyn arvioimiseksi tai sairauden hoidon määrittämiseksi. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset laskivat edellisestä vuodesta 8 %. Työterveyshuollon kustannukset olivat 342 412 euroa. Kustannusten laskuun vaikuttivat työterveyslääkärin, työterveyshoitajan ja työterveyspsykologin palvelujen vähentyminen sekä laboratoriokustannusten pieneneminen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osalta. Tätä selittää osaltaan Kirkkohallituksen organisaatiossa tapahtuneet muutokset, kuten uusille työntekijöille tehtävien työhöntulotarkastusten määrän pieneneminen sekä suunnattujen työterveystarkastusten, ikäryhmätarkastusten ja työpaikkaselvitysten määrän pieneneminen. Kokonaiskustannusten laskusta huolimatta muu työterveyshuollon yrityslaskutus, joka sisältää esimerkiksi vapaavalintaiset erikoislääkärikäynnit kasvoivat 16 % edellisvuoteen verrattuna.

Työterveyshuollon kustannukset (sisältäen tyky-toiminnan kustannukset):

Työhönsijoitustarkastukset ja lääkärissäkäynti ikäryhmätarkastuksen yhteydessä sisältyvät asiakaskäynteihin työterveyslääkärillä tai työterveyshoitajalla. Terveystarkastuskäyntejä joko työterveyslääkärillä tai työterveyshoitajalla oli yhteensä 230 (173 v. 2016). Sairaanhoitokäyntejä joko työterveyslääkärillä tai työterveyshoitajalla oli yhteensä 946 (1 078 v. 2016) ja erikoislääkärillä 212 (266 v. 2016). Laboratorio- tai röntgentutkimuksia tehtiin yhteensä 1 540 (1 564 v. 2016). Työnäkölasit korvattiin 10 työntekijälle.

Kertomusvuoden aikana yli vuoden Kirkkohallituksen palveluksessa olleilla työntekijöillä oli mahdollisuus käydä kerran vuodessa sopimuslääkäriasemalla silmälääkärissä ja gynekologilla siten, että työnantaja korvasi lääkärinpalkkion. Nämä kustannukset sisältyvät työterveyshuollon ei Kela korvattaviin kustannuksiin ja ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna 16 %.

Ikäryhmätarkastuksiin kutsutaan 40 vuotta täyttäneet henkilöt 5 vuoden välein, yli 50-vuotiaat kolmen vuoden välein ja 60 vuotta täyttäneet kahden vuoden välein. Osallistuminen näihin on ollut vapaaehtoista, mutta tätä etua on suositeltu käytettäväksi. Vuoden aikana ikäryhmätarkastus suoritettiin työterveyshoitajan toimesta 38 henkilölle ja työterveyslääkärin toimesta 16 henkilölle.

Työkyvyn ylläpito ja hyvinvointi ovat sekä henkilöstön itsensä että työnantajan asia. Työnantaja vastaa siitä, että työmäärä ja työn sisältö on mitoitettu osaamisen ja työajan mukaan, hyvä esimiestyö ja johtaminen tuottavat tuloksen ohella työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpidon tuki on toimivaa (työterveyshuolto). Työnantaja vastaa myös siitä, että toimintaympäristö ja työolosuhteet ovat kunnossa. Tähän Kirkkohallituksessa on viime vuosina panostettu kiinnittämällä erityistä huomiota työpiste-ergonomiaan. Työntekijä itse vastaa oman henkilökohtaisen työkykynsä ylläpidosta ja terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävistä elämäntavoistaan. Esimiehiltä odotetaan henkilöstön työhyvinvoinnin tukea ja kannustusta, jolloin esim. työntekijöiden keskinäisen työmäärän tasaamisen ja töiden priorisoinnin tulisi olla kunnossa.