Osaamispääoma ja henkilöstön kehittäminen

Koulutusrakenne

Henkilöstön koulutustietoja kuvataan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaisesti. Kirkkohallituksen henkilökunta on hyvin koulutettua. Korkeakoulututkinnon suorittaneita v. 2017 oli 63,3 % henkilöstöstä.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstökoulutukseen käytettiin kertomusvuonna 167 616 euroa (0,8 % palkkasummasta). Em. summa sisältää Kirkkohallituksen yhteisen koulutuksen määrärahan 30 000 euroa. Henkilöstökoulutukseen käytetty summa pieneni edellisvuoteen verrattuna 17 %. Vuosisuunnittelun yhteydessä laaditaan koko Kirkkohallitusta koskeva koulutussuunnitelma, jota osastot ja yksiköt täydentävät omilla koulutussuunnitelmillaan. Henkilökohtaista kehittymistä käsitellään vuosittain kehityskeskusteluissa. Huomattava osa henkilöstön kehittämistä tapahtuu muodollisen koulutuksen ulkopuolella erilaisissa työryhmissä, kehittämishankkeissa, projekteissa sekä työssä oppimalla, koska työn ja tehtäväalueen kehittäminen on osa työtehtävää. Tällainen henkilöstön kehittäminen ei näy henkilöstökoulutuskustannuksissa. Myös työnohjausta käytetään osana henkilöstön kehittämistä.

Vuoden 2017 aikana järjestettiin työpajamuotoisia koulutuksia yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa esimiehille ja työyksiköistä valituille työhyvinvoinnin kehittämiskoordinaattoreille. Lisäksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käsiteltiin osana työhyvinvointipäivää varhaisen tuen toimintamallia sekä työntekijöiden että esimiehen näkökulmasta. Lisäksi esimiestyötä tuettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tarjoamalla mahdollisuutta esimiesten työnohjaukseen. Myös sihteerien vuosittainen ammattia tukeva koulutus maksettiin yhteisen koulutuksen määrärahasta.

Kirkkohallitus käyttää Wistec Oy:n koulutuskortteja henkilökunnan atk-taitojen kehittämiseen. Vuonna 2017 kortista käytettiin yksi koulutuspaikkaa. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä oli yhteensä 205 päivää. Koulutuskorvaukseen oikeuttavien päivien määrä on edellisvuoteen verrattuna vähentynyt 21 %. Ei koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä henkilökunnalla oli 250 työpäivää. Tilastointia saattaa vääristää, se että koulutuspäivien kirjaaminen henkilöstöhallinnon järjestelmään ei ole järjestelmällistä. Kipa järjesti omalle henkilökunnalleen 28 sisäistä koulutustilaisuutta, joissa osallistumisia oli yhteensä 115.

Työhön perehdyttäminen

Henkilöstösihteerin antaman alkuperehdytyksen jälkeen perehdyttämisvastuu on pääsääntöisesti osastojen ja yksiköiden esimiehillä ja työntekijöillä. Uusille työntekijöille järjestettiin kirkon talossa yhteinen perehdyttämispäivä (Työssä Kirkkohallituksessa -päivä), johon osallistui yhteensä 6 työntekijää. Kipa on järjestänyt oman perehdyttämisensä Oulussa ja Porvoossa. Ulkomailla työskenteleville siirtolaispapeille ja vapaaehtoisille työntekijöille on ulkosuomalaistyön yksikkö järjestänyt omat tilaisuutensa.

Kirkkohallituksen intranetissä on perehdytysmateriaalia yksiköiden tueksi.

Tehtävään siunaamisen tilaisuuksia järjestettiin yksi Helsingissä ja yksi Oulussa uusille, vakinaiseen palvelussuhteen tuleville. Tehtävään siunaamisen käytäntö aloitettiin kesäkuussa 2011.