Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen kehitystä tarkastellaan sairauspoissaolojen määrinä. Sairauspäiviä oli yhteensä 3735 päivää (2 568 päivää v. 2016). Sairauspoissaolojen keskipituus poissa ollutta henkilöä kohden oli 10,9 päivää (9,7 päivää henkilöä kohden v. 2016). Sairauspoissaolot ovat edellisvuoteen verrattuna lisääntyneet.

Sairauspoissalopäivien kehitys vuosina 2013–2017:

Sairauspoissaolot säännöllisestä vuosityöajasta laskettuna ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaoloprosentti oli 4,15 % (2,74 % v. 2016) ja yhdessä tapaturmapoissaolojen kanssa 4,19 % (2,77 % v. 2016). Suurimmat sairauspoissaolojen syyryhmät Lääkärikeskus Aavan raportin mukaan olivat mielenterveyteen liittyvät diagnoosit, hengityselintensairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä muut syyt, johon kirjataan useita eri diagnoosiryhmiä. Mielenterveyteen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät vastaanottokäynnit ovat myös lisääntyneet edellisvuodesta. Sitä vastoin hengityselinsairauksiin ja infektioihin liittyvät työkyvyttömyysajat ja niihin liittyvät käynnit työterveyshuollossa ovat pienentyneet edellisvuoteen verrattuna.

Erikoislääkäreiden ja työfysioterapeutin käynnit ovat toimintavuoden aikana lisääntyneet, kun taas työterveyshoitajan, sairaanhoitajan ja työterveyspsykologin käynnit ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna.

Kaikista sairauspoissaoloista 59 % on kestoltaan alle 30 päivää. Alle 30 päivän poissaoloista 24 % on lyhyitä 1 – 3 päivän poissaoloja ja 35 % on 4 – 29 päivän poissaoloja. Luokassa 91-180 työpäivää poissaolot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta.

 

Työssäjaksamisen tueksi ja työkykyongelmien ennaltaehkäisemiseksi on Kirkkohallituksessa käytössä varhaisen tuen toimintamalli sekä korvaavan työn malli. Varhaisen tuen tavoitteena on siirtää näkökulma työkyvyttömyydestä työkyvyn ylläpitoon ja tarttua havaittuun ongelmaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Korvaavan työn tavoitteena on mahdollistaa työssä jatkaminen sairaudesta huolimatta. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa seurataan työssäjaksamisen tilannetta yhteisissä tapaamisissa. Myös varhaiskuntoutukseen panostetaan. Kertomusvuoden aikana kuntoutukseen osallistui viisi henkilöä. Korvaavan työn sopimuksia laadittiin kertomusvuoden aikana kolme ja korvaavaa työtä tarjottiin yhteensä 38 päivän ajan.