Rekrytointi

Kertomusvuonna henkilöstön rekrytointi hakuilmoituksilla väheni verrattuna edellisvuoteen. Ilmoitukset julkaistiin sähköisen rekrytointiohjelman KirkkoHR:n kautta. Hakukanavina käytettiin sähköisten kanavien (evl.fi/rekrytointi, oikotie.fi, Sakasti.fi) lisäksi sanomalehtiä (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kotimaa ja Kyrkpressen) sekä kohdennettuja hakukanavia. Lisäksi ilmoitukset ovat olleet nähtävillä Kirkkohallituksen virallisella ilmoitustaululla ja intranetissä.

Seuraava taulukko sisältää kertomusvuoden ulkoiset haut, haettavana olleiden vakituisten ja määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden hakijoiden määrän sekä valittujen määrän. Hakuja oli yhteensä 7, joista valittiin yhteensä 12 henkilöä (johto 0, asiantuntijat 12, toimihenkilöt 0). Edellisenä vuonna ulkoisia hakuja oli yhteensä 16.

Kipassa ulkoisia hakuja oli kaksi (6 hakua v. 2016), joissa hakijoita oli yhteensä 96 ja näihin tehtäviin valittiin kaksi henkilöä.

Kirkkohallituksen vahvuuksia työnantajakuvan näkökulmasta ovat merkityksellinen työ, haasteelliset työtehtävät, työvälineisiin ja työ- ja toimitiloihin panostaminen sekä joustavat työaikakäytännöt (liukuva työaika, etätyömahdollisuudet, säästövapakäytännöt). Kirkkohallituksen vetovoimatekijöinä voidaan pitää henkilöstön työkyvystä huolehtimista mm. hyvän työterveyshuollon avulla, tukemalla työkykyongelmissa ja tarjoamalla mahdollisuutta palkalliseen kuntoutukseen. Kirkkohallitus tarjoaa mahdollisuuden työpaikkaruokailuun sekä tukee omaehtoista työkyvyn ylläpitoa liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Henkilöstöllä on laaja sairausajan palkallisuusetu virka- ja työehtosopimuksen mukaan, ja virka/työiän karttuessa pitenevä lomaoikeus. Kirkkohallitus huomioi myös henkilöstönsä merkkipäivät ja eläkkeellelähdön sekä palvelusvuodet (10, 20, 30 ja 40 vuotta) ja pitää yllä työyhteisöllisyyttä yhteisillä tilaisuuksilla (mm. retket, juhlat, aamuhartaudet, tehtävään siunaaminen).