Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön ikäjakaumaa kuvataan viiden vuoden luokkavälein sekä keski-ikänä, joka laskettiin raportointivuoden ja syntymävuoden erotuksena. Henkilökunnan ikäjakaumassa on mukana vakituisessa sekä määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa olevat päätoimiset ja osa-aikaiset sekä virkavapaalla tai työlomalla olevat työntekijät.

Kirkkohallituksen henkilökunnan keski-ikä on 48,5 vuotta (46,8 v. 2016). Naisten ja miesten kohdalla keski-ikä on noussut noin kahdella vuodella. Eniten henkilöitä oli ikäryhmissä 50–54 ja 55–59 –vuotiaat. Alle 40-vuotiaita oli yhteensä 69, mikä on 20 % koko henkilökunnasta, ja yli 50-vuotiaita työntekijöitä puolestaan oli 50 % (173 työntekijää).

Henkilöstön ikää kuvataan viiden vuoden välein (v. 2017):

Kertomusvuonna eläkkeelle siirtyi 3 työntekijää. Ikäryhmään 60-vuotiaat ja tätä vanhemmat sijoittuu 39 (luvussa mukana turistipapit ja -kanttorit) henkilöä, joten lähimpien vuosien aikana on edelleen odotettavissa vaihtuvuutta eläkkeelle siirtymisen myötä.