Henkilöstö

Kirkkohallituksessa työskenteli 31.12.2017 yhteensä 343 henkilöä, heistä Kipassa 103 (30 %) ja Kirkkohallituksessa 240 henkilöä (70 %). Vakinaista henkilökuntaa oli 289. Erilaisissa määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä, kuten projektitehtävissä tai toisen työntekijän sijaisena, oli 54 työntekijää.

 

Kipan henkilömäärä laski 28 % (40 henkilöä). Osa tästä laskusta selittyy tuotannollis-taloudellisista syistä päätetyistä 15 tehtävästä. Kirkkohallituksen henkilöstömäärä vähentyi edellisvuodesta 2 % (6 henkilöä). Henkilöstömäärää kuvaavissa taulukoissa ja tilastoissa on huomioitava, että ne sisältävät myös virkavapaalla tai työlomalla olevat työntekijät, joita tilastointihetkellä oli 14 henkilöä. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly kaikkiin taulukkoihin, koska heille ei ole määritelty työaikaa.

Määräaikaisia henkilöitä oli edellisvuotta vähemmän (33 henkilöä). Kirkon ulkoasiain osaston määräaikaisten työntekijöiden runsas määrä johtuu ulkomaan turistityön henkilöistä (tilastointihetkellä 12 henkilöä). Määräaikaisia palvelussuhteita oli myös harjoittelijoilla, perhe-, opinto- ja vuorotteluvapaiden sijaisilla sekä määräaikaisia projektitehtäviä hoitavilla.

 

Vuorotteluvapaalla oli vuoden aikana 6 työntekijää. Kokoaikaista etätyötä teki yksi työntekijä ja osittaista etätyötä 27 työntekijää. Kokoaikaista ja osittaista etätyötä tekevien määrä on hieman lisääntynyt kertomusvuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Satunnaista etätyötä teki 116 työntekijää yhteensä 969 työpäivää. Etätyön hyödyntämistä tukee tietotekniikan ja käytössä olevien järjestelmien kehitys sekä käytössä oleva nettineuvottelujärjestelmä. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen on helpottanut työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja mm. vähentänyt työmatkojen rasittavuutta.

 

Kokoaikaista henkilöstöä oli vuoden 2017 lopussa 318 työntekijää (92,7 %) ja osa-aikaisia 41 (7,3 %). Osa-aikaisten työntekijöiden määrä on hieman noussut. Naisista osa-aikaisia oli 7,3 % ja miehistä 7,2 %. Osa-aikaisuudet johtuvat projektitehtävistä ja mm. osittaisista virka- tai työvapaista sekä osittaisista hoitovapaista. Henkilö on osa-aikaisessa palvelussuhteessa, kun hänen työaikansa tai tehtävämääränsä on pienempi kuin kokoaikaisen työaika tai tehtävämäärä (virastotyö 36,45 h/vko ja yleinen säännöllinen työaika 38,45h/vko). Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly henkilölukuihin, koska heidän työaikansa on alle 19 h / viikko.

Virkasuhteisia henkilöitä oli Kirkkohallituksessa kertomusvuoden lopussa yhteensä 122 (35,5 % kaikista palvelussuhteista), 2 virkasuhdetta edellistä vuotta vähemmän. Vähennys tulee Kirkkohallituksen tehtävistä, joissa virkasuhteiden määrä ja suhteellinen osuus on viime vuosina vähentynyt. Virkoja on muutettu työsuhteiksi, ja niitä on myös lakkautettu tai jätetty täyttämättä. Virkasuhteisista naisia oli 79 ja miehiä 43. Täytettynä olevia virkoja oli Kipassa 2 ja Kirkkohallituksessa 120. Kirkkohallituksessa virkasuhteita oli 50 % kaikista palvelussuhteista.

Työsopimussuhteisia henkilöitä oli 221, vähennystä edellisestä vuodesta 43. Työsuhteisten tehtävien osuus oli 64,5 % kaikista palvelussuhteista, heistä naisia oli 153 ja miehiä 68. Kipan palvelussuhteista 97 % oli työsuhteita, Kirkkohallituksessa vastaava osuus oli 50 %.

Naisten suhteellisen suuri osuus työsuhteisessa selittyy sillä, että valtaosa Kipan toimihenkilötehtävistä ovat naisvaltaisia ammattiryhmiä (taloushallinnon ja palkanlaskennan tehtävät).